Lào Cai ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

(Bất động sản Plus) – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1593 ủy quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được quyền quyết định giá đất cụ thể.

Theo quyết định trên, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau:

– Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

– Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện giao đất theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

– Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Lào Cai cũng được quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Thành viên hội đồng gồm chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố làm chủ tịch hội đồng.

Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch làm phó chủ tịch thường trực. Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nội dung được ủy quyền; định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở này chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thống nhất giá đất giáp ranh giữa 2 huyện trở lên khi có đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở này cũng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Sở Tài chính tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nội dung được ủy quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ chủ động cân đối, bố trí kinh phí của ngân sách huyện, thị xã, thành phố; nhân lực, các điều kiện cần thiết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. 

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố cũng được giao nhiệm vụ tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng phương án giá đất và phê duyệt giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án được thực hiện trên địa bàn từ 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên thì UBND huyện, thị xã, thành phố giáp ranh thống nhất về mức giá dự kiến ban hành tại khu vực giáp ranh trước khi phê duyệt. Trường hợp không thống nhất được thì cần gửi dự thảo phương án giá đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì UBND huyện, thị xã, thành phố cần thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Nguồn: Báo DÂN TRÍ

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh