Ngày 14/8, UBND TP.HCM ban hành quyết định uỷ quyền cho UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Cụ thể, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện được uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; 

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích đất vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá đất.

TP.Thủ Đức và các quận – huyện được UBND TP.HCM uỷ quyền quyết định giá đất, lập hội đồng thẩm định giá đất. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bên cạnh đó, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện được uỷ quyền thành lập hội đồng thẩm định giá đất. 

Theo quyết định, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện phải thực hiện đúng các nội dung được uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM. Đồng thời, không được uỷ quyền lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được uỷ quyền. 

Quyết định uỷ quyền của UBND TP.HCM bắt đầu từ ngày 1/9/2023 cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành. 

Đối với những hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố trước ngày 1/9/2023 thì vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy định. 

TP.HCM sẽ đột phá trong xác định giá đất, tính bồi thườngTrong Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua, lĩnh vực quản lý đất đai của Thành phố sẽ có 5 điểm mới.